Biuro Doradców Majątkowych - Zbigniew Kacprzak

Nowości

wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń, certyfikaty energetyczne

Certyfikaty energetyczne

Certyfikat energetyczny (świadectwo energetyczne) - określa wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania (c.o.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), chłodzenia, wentylacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia.

Świadectwo energetyczne (inaczej certyfikat energetyczny) to dokument, który musi posiadać każdy budynek oddawany do użytkowania, a także każdy budynek lub lokal sprzedawany albo wynajmowany. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku dołącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Certyfikat energetyczny należy przekazać nabywcy w przypadku przeniesienia własności budynku lub lokalu oraz zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Należy go również udostępnić najemcy budynku lub lokalu.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2•rok),
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.